4.8
จำนวน/วงเงิน: 300000 บาท
อัตราดอกเบี้ย: ไม่กำหนดดอกเบี้ย%
อายุผู้กู้: ถึง 18-60 ปี
เงื่อนไข: ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ระยะเวลา: 1-12 เดือน

ระบบยืมเงิน satangdee

SatangDee แพลตฟอร์มการกู้ยืมเงินออนไลน์แบบบุคคลต่อบุคคล (Peer-to-Peer) มีทีมงานเข้าร่วมทั้งหมด 8 คน แบ่งเป็นต่างชาติ 5 คน และคนไทยอีก 3 คน